Skip to main content

Forretningsbetingelser

Custom Cph ApS

Flæsketorvet 38
1711 København V
CVR nr.:  32301789
Telefon: 82825858
Email: contact@customcph.com

Generelle forretningsbetingelser for Custom Cph
I nedenstående afsnit er de generelle forretningsbetingelser for samarbejde og samhandel med Custom Cph ApS beskrevet.

Generelt
Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Custom Cph og kunden.

Kundens forpligtelser
Kunden skal klargøre og rydde rummene, herunder selv fjerne paneler, tæpper der ligger fast, og som ikke skal være en del af rummet, hvori der skal etableres køkken, skabe eller andre moduler, så Custom Cph’s udførelse af opgaven kan udføres tilfredsstillende.

Det er kundens ansvar, at alt er malet, gulvet er færdigbehandlet, EL og VVS er klargjort, så det her kun er tilslutning, som mangler.

Kunden skal yderligere meddele Custom Cph alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Dette kan være omkring el-ledninger i væggen, vand- og rørføring, specielle forhold omkring underlag etc. inden arbejdet med etableringen går i gang.

El- og vandtilslutning skal være placeret korrekt og lovligt.

Omkring installation: Hårde hvidevarer kan Custom Cph tilslutte til lovlige eksisterende el-(stikkontakter) og vandinstallationer (ballofix). Custom Cph har ikke ansvar for at installere køl, frys, opvasker, mikroovn og væghængt emhætte.

Såfremt vi kommer til adressen, som ikke er klargjort som aftalt, og vi dermed ikke forsvarligt kan installere vores møbler, vil det koste en merpris på 5.000 kr. for forgæves fremmøde.

Kunden er forpligtet til at deltage i møder under projektforløbet i det omfang, dette er nødvendigt, og skønnes hensigtsmæssigt for projektets gennemførelse.

Custom Cph’s forpligtelser
Custom Cph leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang.

Vi har intet med EL og VVS at gøre, dette skal udføres af en autoriseret.

Ekstraarbejde eller ekstra betaling der påhviler kunden
Alt arbejde, som ikke er aftalt på forhånd, er ekstraarbejde. Ekstraarbejde afregnes efter vores gældende priser, som fremgår af tilbuddet.

Custom Cph skal ikke udføre vvs- eller el-arbejde i forbindelse med opsætning af møblerne, hvis Custom Cph skulle blive involveret i arbejdet i sådanne situationer, vil det koste en ekstra pris pga. ekstraarbejde. F.eks. installerer Custom Cph ikke indbygningsovn, kogeplade og gaskomfur eller LED lys, da dette skal foretages af autoriseret el-installatør.

Hvis opmålinger har fundet sted, de tekniske tegninger er fastlåst, og produktionen sat i gang, kan Custom Cph ikke holdes ansvarlig for evt. merpriser til ændringer, der opstår, hvis kunden efterfølgende ændrer på rummets mål. Det kan eksempelvis være, at der støbes et gulv, der ikke er i vater, og falder mere end normalt, eller hvad der er aftalt, eller at kunden fjerner eller indsætter vægge etc. Alle ændringer, der sker eller ønskes efter de tekniske tegninger, er godkendt af kunden, og som vil tilføre ændringer af produktionen, kan få betydning for pris og tidsplan. Disse merudgifter påhviler i alle tilfælde kunden.

Under arbejdet hos kunden kan der forekomme støv. Custom Cph vil aftørre synlige flader på de monterede møbler. Ønsker kunden en komplet rengøring af møblet og/eller rummet, har Custom et samarbejde med et rengøringsteam, som kan udføre denne opgave, men betalingen for komplet rengøring vil påfalde kunden.

Det er ikke en del af den indgået aftale, at Custom Cph laver fuger langs sidepaneler og loftpaneler til vægge og lofter samt på bordplader til eksempelvis kogeplader. Det udførende arbejde med fuger kan tilføjes som et ekstra køb for kunden, og vil dermed indgå med samme betingelser jf “Samarbejdspartnere”.

Priser
Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder designpakke, levering og montering, er angivet inklusive moms i tilbuddet. Som anført ovenfor vil ændringer fra kundens side evt. medføre en merpris, der afregnes pr. time.

Custom Cph opkræver en betaling for opmåling og tekniske tegninger såfremt kunden ønsker at stoppe samarbejdet efter opmåling og udarbejdelse af tekniske tegninger. Ved bestilling af projekt er denne opkrævning inkluderet i købssummen.

Overtidsbetaling/ekstraarbejde beregnes efter følgende model:
Kl. 8-17: Normal timetakst (fremgår af tilbuddet)
Kl. 17-22: +50%
Kl. 22-04 samt weekender: +100%

Hvor intet andet er specificeret, forbeholder Custom Cph sig retten til valget mellem billigste materiale eller virksomhedens standardmaterialer.

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med en lang række firmaer, der leverer sten, vaske, Quooker, vandhaner, maling, hårde hvidevarer, tekstiler etc. Vi kan ikke holdes til ansvar for produkter og service leveret efter direkte aftale mellem kunden og vores samarbejdspartnere.

Leveringstid
Leveringstiden oplyses altid i arbejdsdage. Leveringstiden på specialfremstillede produkter kan variere afhængig af materiale. Den forventede (nøjagtige) leveringstid oplyses i ordrebekræftelsen, endelig leveringsdato aftales 1 uge før levering, når kunden har godkendt sin produktionstegning. Hvis der bestilles en vare, som ved tidspunktet for bestillingen er i restordre, vil der blive gjort opmærksom herpå, når vi modtager beskeden fra vores underleverandør. Er en vare i restordre, kan det betyde længere leveringstid.

Mangelgennemgang
Når vi gennemgår og overleverer leverancen, vil en evt. fejl- og mangelliste blive udarbejdet. Ved denne gennemgang skrives der under på fejl og mangler, og herefter påhviler udgifter kunden, hvis denne fortryder valg af elementer eller andre detaljer ved opsætning, som kunne have været besluttet ved afslutningen af gennemgangen.

Kunden har 10 arbejdsdage fra færdig installation til at komme med indsigelser til fejl og mangler. Er der ikke indmeldt nogle fejl og mangler indenfor de 10 arbejdsdage, så antages projektet som godkendt og afsluttet. Tages det leverede produkt i brug inden de 10 dage, vil retten til indsigelser om fejl og mangler bortfalde.

Betalingsvilkår
Custom Cph tager alene imod bankoverførsler på den aftalte købesum. Købesummen fremgår på det givet tilbud og inkluderer levering og montering.

Købesummen for produktet betales over 3 rater, hvor 50% af købesummen faktureres ved bestilling, 40% af købesummen faktureres 14 dage før levering – hvilket skal være betalt inden levering, og de sidste 10% faktureres, når projektet står færdigt og eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Der vil være en engangsbetaling, der afhænger af valg af designpakke, som fremgår på tilbudet. Dette er en engangsbetaling og faktureres 100% på første rate.

Alle ekstra køb og tilføjelser, som bestilles, efter at tilbuddet er accepteret, vil blive faktureret 100% umiddelbart efter bestillingen af dette.

Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato.

Ved for sen betaling beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslings gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse.

Hvis den aftalte betalingsfrist overskrides, har Custom Cph ret til at sætte projektet på hold, til betaling modtages.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er Custom Cph berettiget til med 8 dages skriftligt varsel at standse alt videre arbejde samt at ophæve aftalen. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Custom Cph ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejde, samt at ophæve indgåede aftaler, hvis der ikke stilles betryggende sikkerhed.

Ændring af aftalen
Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i Custom Cph’s ydelser, er Custom Cph berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget. Ligeledes er Custom Cph berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejde og arbejde uden for normal arbejdstid på grundlag af priserne oplyst i tilbuddet.

Tavshedspligt
Custom Cph og Custom Cph’s medarbejdere har under og efter projektets gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden og kundens forretningsforhold, fortroligt. Såfremt kunden ønsker det, underskrives en særskilt fortrolighedserklæring.

Markedsføring
Custom vil i løbet projektgennemførelsen tage billeder af projektet til markedsføringsmateriale og til styring af historikken i projektet.

Ansvarsbegrænsning  

Custom Cph er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Custom Cph med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag.

Custom Cph, kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

Returnering
Da moduler og møbler produceret af Custom Cph er specialfremstillet, tages disse ikke retur.

Reklamation
Vi giver efter købeloven 24 måneder reklamationsrest, hvilket betyder at kunden kan klager over fejl og mangler op til 24 måneder efter produktet er monteret. For at reklamationsretten er gældende, er det en forudsætning at fejlen/manglen ikke er opstået på baggrund af fejlagtig brug af kunden og at fejlen/manglen var til stede ved modtagelse af produktet.

Reklamationen skal foregå inden for rimelig tid fra fejlen/manglen er konstateret. Hvis kunden reklamere inden for 2 måneder anses reklamationen som rettidig.

Hvis kunden ønsker at benytte sig af reklamationsretten, kan kunden rette henvendelse til Virksomheden på Contact@Customcph.com eller på tlf.nr. +45 8282 5858. Billedmateriale af fejlen/manglen skal gerne indgå.

Force Majeure
Custom Cph er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, pandemi og arbejdsstridigheder.

Lovvalg og værneting
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem Custom Cph og kunden, og medmindre præceptive regler foreskriver andet, er værnetinget Retten i København.

Klager
Hvis kunden ønsker at klage over Custom Cph’s levering af projektet, kan kunden rette henvendelse til Virksomheden på Contact@Customcph.com eller på tlf.nr. +45 8282 5858.

Klager kan desuden indbringes for Center for Klage Løsning og/eller Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.forbrug.dk.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal.

Forbehold for ændringer
Custom CPH forbeholder sig retten til at ændre i sine forretningsbetingelser.

*****

Version af 29 januar 2023.


Custom CPH ApS
Flæsketorvet 38
1711 København V

+45 82 82 58 58
info@customcph.com

Forretningsbetingelser